Nieuw: onze Senior Check

Met uitgebreide controles sporen we ouderdomsgerelateerde aandoeningen bij honden en katten op tijd op. Meer weten? Ga naar: Senior Check

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van de KNMvD worden door veel - maar niet alle - dierenartsen gehanteerd als de algemene voorwaarden van hun dierenkliniek.

Naast de Algemene voorwaarden van de KNMvD geldt binnen AniCura:

Algemene Voorwaarden KNMvD

versie 2018, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 22/2008

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.

Cliënt: de eigenaar en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de Behandelingsovereenkomst uitvoert.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.

Dierenarts: degene die op grond van (thans) de Wet Dieren tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en is ingeschreven in het daartoe bestemde register, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige (be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diensten verricht.

Dierenartsenpraktijk: de Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.

Patiënt: het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder Behandelingsovereenkomsten, tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt waarbij de Dierenartsenpraktijk goederen en of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan de Cliënt, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door de Dierenartsenpraktijk uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Dierenartsenpraktijk tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3.3 Indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, is de Dierenartsenpraktijk te allen tijde gerechtigd om alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te doen, in rekening te brengen.

3.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van de Patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud overeenkomst

4.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten Behandelingsovereenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.

4.2 De Dierenartsenpraktijk voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.

4.3 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden.

4.4 De Behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het, leveren van diergeneesmiddelen en/of het toedienen van diergeneesmiddelen, voor zover wettelijk toegestaan en met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 4.5, door de Cliënt zelf, al dan niet in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties. In het geval dat hiervan sprake is, is mede het bepaalde in artikel 8.8 van toepassing.

4.5 Het enkele feit dat de Dierenartsenpraktijk betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op de Cliënt en/of de betreffende derde ter zake de Patiënt uit hoofde van de wet- en regelgeving in het kader van de toediening en verstrekking van diergeneesmiddelen rustende verplichtingen, waaronder de administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging overeenkomst

5.1 De Behandelingsovereenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

  • het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zo nodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen. De Cliënt is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
  • het overlijden van de Patiënt.
  • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
  • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de Behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

6.4 Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

6.5 Indien meerdere nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota.

6.6 Bij niet-tijdige betaling zal de Debiteur direct en van rechtswege in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering.

6.7 De Debiteur is niet gerechtigd enige (betalings)verplichting aan de Dierenartsenpraktijk op te schorten, noch is de Debiteur gerechtigd verrekening, uit welken hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening zijn en/of worden gebracht.

6.8 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

6.9 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.

6.10 Betalingen van de Debiteur strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7: Klachten

7.1 De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren goederen, waaronder begrepen medicamenten, onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.

7.2 Indien de Dierenartsenpraktijk het door de KNMvD vastgestelde Klachtenreglement KNMvD hanteert, dan kan de Cliënt daarvan gebruik maken. Indien op de website van De Dierenartsenpraktijk niet is vermeld dat hij het Klachtenreglement KNMvD hanteert, dan is het Klachtenreglement in beginsel niet van toepassing. Op eerste verzoek van de Cliënt zal de Dierenartsenpraktijk kenbaar maken of hij toch het Klachtenreglement KNMvD hanteert c.q. wenst te hanteren.

7.3 Onverminderd het bepaalde in het eventueel van toepassing zijnde KNMvD Klachtenreglement, dient de Cliënt klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar zijn geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk ter zake enig gebrek en/of enige onvolkomenheid.

7.4 Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:

  • indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
  • het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;

zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemeen

8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk en/of de Dierenarts op enigerlei wijze aansprakelijk zal/zullen zijn jegens de Cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk c.q. de Dierenarts wordt uitgekeerd.

8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

8.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

8.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

8.5 De Cliënt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

Bijzondere bepalingen

8.6 Indien ingevolge de Behandelingsovereenkomst een diergeneeskundige keuring wordt uitgevoerd, dan gelden de volgende bepalingen, voor zover deze afwijken van de bepalingen in de voorgaande leden van dit artikel:

8.6.1 De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk zijn niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

8.6.2 Ter zake de onder 8.6.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de Cliënt – binnen de daar genoemde kaders - een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan de Cliënt kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

8.6.3 De aansprakelijkheid van de Dierenartsenpraktijk en de Dierenarts zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk wordt uitgekeerd

8.6.4 Indien de Cliënt en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van de Patiënt ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keurende Dierenarts en de Dierenartsenpraktijk.

8.6.5 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of de invulling van het onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

8.6.6 Indien de Cliënt niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.6.1 t/m 8.6.5 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

8.6.7 De artikelen 8.6.1 t/m 8.6.6 zijn ook van toepassing indien de Cliënt het onderzoeksrapport niet ondertekent.

8.7 Indien de door de Cliënt verzochte dienstverlening van de Dierenartsenpraktijk betrekking heeft op de in- of uitvoer van dieren, waaronder maar niet beperkt tot het afgeven van (gezondheids)verklaringen, is de aansprakelijkheid van de Dierenartsenpraktijk uitgesloten. De Cliënt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk in dat kader voor aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook.

8.8 De in artikel 8.7 bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing als sprake is van opzet en/of grove schuld, waarvan in ieder geval ook sprake zal zijn wanneer de Dierenartsenpraktijk en/of de Dierenarts bewust zijn medewerking verleent aan illegale handel.

8.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, sluit de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit:

  • voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door de Cliënt zelf en/of;
  • voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties en/of;
  • voor letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en/of;
  • voor onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

8.9 Het sluiten van een overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

Artikel 9: Eigendom en gegevens

9.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking hebben op de Patiënt en de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

9.3 Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt de Dierenartsenpraktijk gebruik van de (persoons)gegevens die de Cliënt aan de Dierenartsenpraktijk verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt conformeert de Dierenartsenpraktijk zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Privacy.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

Betreding stallen/Locatie werkzaamheden

10.1 Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft, heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.

Wetenschappelijk onderzoek

10.2 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zo nodig en indien mogelijk het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voort mochten vloeien tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De Rechtbank in het arrondissement waar de Dierenartsenpraktijk is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Algemene Voorwaarden KNMvD, versie 2018, pagina 8 van 8

Fout

Er is iets fout gegaan. Deze functie reageert waarschijnlijk niet tot de pagina is vernieuwd